ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ S.I.

Πίνακας
1.
Βασικές μονάδες του SI

Μέγεθος Όνομα
μονάδας
Αγγλικό
όνομα
Σύμβολο
Μήκος Μέτρο Metre m
Μάζα Χιλιόγραμμο Kilogram kg
Χρόνος Δευτερόλεπτο Second s
Ηλεκτρικό
ρεύμα
Αμπέρ Ampere A
Θερμοκρασία Κέλβιν Kelvin K
Φωτεινή
ένταση
Καντέλα Candela cd
Ποσό
ουσίας
γραμμομόριο Mole mol

Πίνακας
2.
Παράγωγα μονάδων του SI

Μέγεθος Όνομα
μονάδας
Αγγλικό
όνομα
Σύμβολο
Εμβαδόν Τετραγωνικό
μέτρο
Square metre m2
Όγκος Κυβικό
μέτρο
Cubic metre m3
Ταχύτητα Μέτρα
ανά δευτερόλεπτο
Metre per
second
m/s
Επιτάχυνση Μέτρα
ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο
Metre per
second squared
m/s
2
Αριθμός
κύματος
Αντίστροφο
μέτρο
1 per metre m-1
Πυκνότητα Χιλιόγραμμο
ανά κυβικό μέτρο
Kilogram
per cubic metre
kg/m3
Συγκέντρωση Γραμμομόριο
ανά κυβικό μέτρο
Mole per
cubic metre
mol/m3
Ραδιενέργεια Αντίστροφο
δευτερολέπτου
1 per second s-1
Ειδικός
όγκος
Κυβικό
μέτρο ανά χιλιόγραμμο
Cubic metre
per kilogram
m3/kg
Λαμπρότητα Καντέλα
ανά τετραγωνικό μέτρο
Candela
per square metre
cd/m2

Πίνακας
3.
Παράγωγες μονάδες του SI με ειδικά
ονόματα

Μέγεθος Ελληνικός
όρος
Αγγλικός
όρος
Σύμβολο Έκφραση
με τις μονάδες SI
Συχνότητα Χερτζ Hertz Hz s-1
Δύναμη Νιούτον Newton N m kg s-1
Πίεση,
τάση
Πασκάλ Pascal Pa N/m2
ή kg -2
Ενέργεια,
έργο ποσό θερμότητας
Τζάουλ Joule J Nm ή m2
kg s-2
Ισχύς,
ακτινοβολούμενη ροή
Βατ Watt W J/s ή m2kgs-2
Ποσότητα
ηλεκτρισμού, ηλεκτρικό
φορτίο
Κουλόμπ Coulomb X As
Διαφορά
δυναμικού
Βολτ Volt V W/C ή
m2kg s-3A-1
Χωρητικότητα Φαράντ Farad F C/V m-2kg-1s4A2
Ηλεκτρική
αντίσταση
Ομ Ohm Ω V/A ή m2kg
s-3A-2
Αγωγιμότητα Σήμενς Siemens S A/V ή m-2kg-1s3A2
Μαγνητική
ροή
Βέμπερ Weber Wb V s ή m2kg
s-2A-1
Μαγνητική
επαγωγή
Τέσλα Tesla T Wb/m2
ή kg s-2A-1
Αυτεπαγωγή Χένρυ Henry H Wb/A m2kg
s-2A-2
Φωτεινή
ροή
Λούμεν Lumen lm cd sr
Φωτισμός λουξ Lux lx m-2cd
sr

Πίνακας
4.
Παράγωγες μονάδες του SI που εκφράζονται
ως συναρτήσεις άλλων παράγωγων μονάδων

Μέγεθος Ελληνικός
όρος
Αγγλικός
όρος
Σύμβολο
& έκφραση με τις μονάδες
SI
Επιφανειακή
τάση
Νιούτον
ανά μέτρο
Newton per
metre
N/m (kg
s-2)
Ικανότητα
εκπομπής ακτινοβολίας
Βατ ανά
τετραγωνικό μέτρο
Watt per
square metre
W/m2
(kg s-3)
Εντροπία Τζάουλ
ανά Κέλβιν
Joule per
Kelvin
J/K (m2kg
s-2K-1)
Ειδική
θερμότητα
Τζάουλ
ανά χιλιόγραμμο και ανά Κέλβιν
Joule per
kilogram Kelvin
J/kg K (m2s-2K-1)
Ειδική
ενέργεια
Τζάουλ
ανά χιλιόγραμμο
Joule per
kilogram
J/kg (m2s-1)
Θερμική
αγωγιμότητα
Βατ ανά
μέτρο και ανά Κέλβιν
Watt per
metre Kelvin
W/mK (m
kg s-3K-1)
Πυκνότητα
ενέργειας
Τζάουλ
ανά κυβικό μέτρο
Joule per
cubic metre
J/m3
(m-1kg s-2)
Γραμμομοριακή
ενέργεια
Τζάουλ
ανά γραμμομόριο
Joule per
mole
J/mol (m2kg
s-2mol-1)
Γραμμομοριακή
εντροπία
Τζάουλ
ανά γραμμομόριο και ανά Κέλβιν
Joule per
mole kelvin
J/mol K
(m2kg s-2 K-1mol-1)

Πολλαπλάσια-υποπολλαπλάσια.doc

Πίνακας:
πολλαπλάσιων και υποπολλαπλάσιων μονάδων

Αριθμητικός
παράγοντας
Ελληνικός
όρος
Αγγλικός
όρος
Σύμβολο
1012 Τέρα Tera T
109 Γίγα Giga G
106 Μέγα Mega M
103 Κίλο Kilo k
102 Έκτο Hector h
101 Δέκα Deka da
10-1 Ντέσι Deci d
10-2 Σέντι Centi c
10-3 Μίλι Mili m
10-6 Μίκρο Micro μ
10-9 Νάνο Nano n
10-12 Πίκο Pico p
10-15 Φέμπτο Femto f
10-18 Άτο Atto a